SMS - Sự cố
IdVị tríSố ĐTNội dungThời gianTrạng thái 
4745 ĐL Thành Phố Lộ 473 TG 2/9 VT 159/46 +84325233813 Alarm-VT159/46: F1: Co dien ap, Online. F2: Co dien ap, Online. 19/10/28,07:22:02+28 ĐZHT ĐZHT
4744 ĐL Thành Phố Lộ 473 TG 2/9 VT 159/18 +84325233819 Alarm-VT159-18: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,07:21:56+28 ĐZHT ĐZHT
4743 ĐL Thành Phố Lộ 478 E17.2 VT 156 +84325233816 Alarm-Lo 478 VT 156: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,07:21:46+28 ĐZHT ĐZHT
4742 ĐL Thành Phố Lộ 473 E17.2 VT 71/13 +84325233815 Alarm-Lo 473 VT 71/13: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,07:19:54+28 ĐZHT ĐZHT
4741 ĐL Thành Phố Lộ 478 E17.2 VT 138 +84325233818 Alarm-Lo 478 VT 138: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:48:44+28 ĐZHT ĐZHT
4740 ĐL Thành Phố Lộ 473 TG 2/9 VT 159/46 +84325233813 Alarm-VT159/46: F1: Co dien ap, Online. F2: Co dien ap, Online. 19/10/28,06:48:48+28 ĐZHT ĐZHT
4739 ĐL Thành Phố Lộ 473 TG 2/9 VT 159/18 +84325233819 Alarm-VT159-18: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:48:42+28 ĐZHT ĐZHT
4738 ĐL Thành Phố Lộ 478 E17.2 VT 156 +84325233816 Alarm-Lo 478 VT 156: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:48:33+28 ĐZHT ĐZHT
4737 ĐL Thành Phố Lộ 473 E17.2 VT 71/13 +84325233815 Alarm-Lo 473 VT 71/13: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:46:39+28 ĐZHT ĐZHT
4736 ĐL Thành Phố Lộ 478 E17.2 VT 138 +84325233818 Alarm-Lo 478 VT 138: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:15:29+28 ĐZHT ĐZHT
4735 ĐL Thành Phố Lộ 473 TG 2/9 VT 159/46 +84325233813 Alarm-VT159/46: F1: Co dien ap, Online. F2: Co dien ap, Online. 19/10/28,06:15:33+28 ĐZHT ĐZHT
4734 ĐL Thành Phố Lộ 473 TG 2/9 VT 159/18 +84325233819 Alarm-VT159-18: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:15:28+28 ĐZHT ĐZHT
4733 ĐL Thành Phố Lộ 478 E17.2 VT 156 +84325233816 Alarm-Lo 478 VT 156: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:15:19+28 ĐZHT ĐZHT
4732 ĐL Thành Phố Lộ 473 E17.2 VT 71/13 +84325233815 Alarm-Lo 473 VT 71/13: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,06:13:26+28 ĐZHT ĐZHT
4731 ĐL Thành Phố Lộ 478 E17.2 VT 138 +84325233818 Alarm-Lo 478 VT 138: F1: Online. F2: Online. 19/10/28,05:42:15+28 ĐZHT ĐZHT
1234567